Viborg akutcenter

Nybyg og ombyg af regionshospitalet

Regionshospitalet Viborg er et af i alt fem regionshospitaler i Region Midtjylland med et fuldt udbygget akutcenter. Her skal speciallæger døgnet rundt modtage alle akutpatienter fra Viborg, Silkeborg og Skive kommuner.

Det nye Akutcenter Viborg rummer blandt andet skadestue, faciliteter til vagtlæger, hospitalsvisitationen og traumemodtagelse og får på sigt helipad, så akutlægehelikopteren kan lande på taget.

Desuden får centret en udvidet operationsafdeling og faciliteter til dagkirurgi, hvor luften filtreres kraftigt ligesom der bliver nye lokaler til med røntgen og skanning. En ny sengeafdeling indrettes samtidig med enestuer med eget bad og toilet.

Teknik

airteam har installeret i alt 18 ventilationsaggregater der ventilerer akutcentret. For at opretholde et fornuftigt indeklima i de forskellige rum, er behovet i hvert rum fastlagt og beregnet individuelt for at sikre harmoni mellem normkrav, behov og bygherres ønsker.

Dagkirurgi / Operationsrum

Rummene forsynes med bl.a. HEPA-filtreret indblæsningsluft, hvilket hæver de trykmæssige forhold til forsyningsanlæggene. Dertil kommer, at der stilles krav til trykstyrede adgangsforhold, så forurenet luft ikke trænger ind i renrummene. Derudover recirkuleres en procentdel af luften, som også temperaturreguleres, så operationerne kan kontrolleres.

Trafikarealer / Depotrum

Et rum uden specielle krav forsynes med konstant volumenstrøm, men forsynes med forskellige armaturer grundet krav til spredningsmønster og designmæssige overvejelser.

Sengestuer / Samtalerum

Rum med høje krav til støj- og trækgener, hvorfor armaturerne er valgt specielt med henblik på lydsvage løsninger.

Dobbelt / Trippelthøje rum

Rum hvor der er stor fokus på at blæse luften langt ned, så perfekt opblanding uden trækpåvirkninger kan opnås, behøver armaturer med et specielt design og med intern motorstyring.

Auditorium

Armaturer til mekanisk tværventilationsprincip er anvendt til dette rum pga. høj personbelastning. (200 pers.)

For øvrige forhold gør følgende sig gældende

  • Varm udsugningsluft fra forurenede rum genanvendes ikke i varmevekslere, hvorfor der fra disse rum er installeret separate udsugningssystemer. (fx laf-bænke, sugearme, stinkskabe mv.)
  • Diverse elevatorskakte er forsynet med egne og dertil indrettede elevatorudluftninger.
  • Der installeres mekanisk røgudluftning hvor disse brandmæssige foranstaltninger er nødvendige.
  • I rum, hvor der ikke er adgang til varme/køl, er anvendelsen af fancoils effektueret.
  • Der er anvendt specialdesignede eksterne vindfangsanlæg, som varmetæpper ved flere indgangspartier.
  • Til rum med temperaturafhængighed, er zonevarme- og køleflader på indblæsningsluften.